Duurzaamheid

Duurzaamheid is waarschijnlijk het meest besproken en gebruikte begrip in het bedrijfsleven in Nederland. In 2030 dient 50% van de Nederlandse economie namelijk circulair te zijn. Concreet: 50% van de producten dient recyclebaar te zijn. Daarbij gaat het voor ons om het complete productenpakket. Wij zien het als onze opdracht om hierin een actieve bijdrage te leveren.

Onze opgave

We staan aan de vooravond van een grote opgave. We beseffen ons steeds meer dat het huidige lineaire systeem niet langer houdbaar is. We moeten anders tegen ons grondstofverbruik gaan aankijken en inzetten op een transitie naar een circulaire economie. Dit betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van grondstoffen, gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die niet alleen economisch verantwoord maar ook ecologisch verantwoord is.

Europese wet- en regelgeving

Er lopen binnen Europa verschillende initiatieven en wetgevingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en implementatie van geleiderail en geluidsschermen. Denk hierbij aan de brede strategie uit de Green Deal. Ecologisch ontwerpen vanuit Ecodisign-richtlijnen. Richtlijnen omtrent het bevorderen van hergebruik, recycling en het verminderen van afval.

Nederlandse wet- en regelgeving

Rijksprogramma Circulaire Economie

Het programma Circulaire Economie van de Rijksoverheid is gericht op het versnellen van de overgang naar een circulaire economie in Nederland. Het programma heeft als doel om in 2030 voor 50% circulair te zijn en in 2050 volledig te zijn overgegaan tot een circulaire economie, waarin grondstoffen efficiënt worden gebruikt, afval wordt geminimaliseerd en producten en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

Transitieagenda’s

Binnen de Rijksoverheid zijn verschillende transitieagenda’s opgesteld, waaronder ook de sector waarin Eurorail actief is namelijk de B&U en GWW. Deze transitieagenda heeft als doel de circulaire economie te versnellen.

Circulair Aanbesteden

Circulair aanbesteden speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. Aanbestedingen vormen een krachtig instrument waarmee de overheid de markt kan stimuleren om duurzamere en circulaire oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden. De Rijksoverheid zet zich in voor circulair aanbesteden door duurzaamheids- en circulariteitscriteria op te nemen in haar eigen aanbestedingen en deze uit te vragen bij partijen zoals Eurorail.

Eurorail volgt de lijn van Europa en die van de Rijksoverheid. Dit laten we terugkomen in onze aanbiedingen, waarin we samen met de opdrachtgever zoeken naar een optimum.

Zo bieden we nieuwe ontwikkelingen en innovatie in onze producten aan, kijken we naar het gebruik van materialen, levensduurverlenging van producten, hergebruik en verantwoorde afvalverwerking. Ook zorgen we ervoor dat onze processen duurzaam zijn ingericht, zodat niet alleen onze klant een duurzaam product krijgt, maar dat ook onze bedrijfsvoering duurzaam is ingericht en de gezondheid en welbevinden van onze medewerkers in acht wordt genomen.

Duurzame geleiderail / geluidsschermen

Duurzame geleiderail en geluidsschermen, het kan en wij doen het!

Bij geleiderail denkt men niet gelijk aan duurzaamheid. Geleiderail verwijst naar beveiligingsmaatregelen en -systemen die worden gebruikt om de impact van aanrijding te verminderen en de veiligheid te vergroten. En toch vinden wij vanuit Eurorail dat er ook tegelijkertijd rekening gehouden moet worden met de duurzaamheidsaspecten. Eurorail heeft als doel gesteld, het beschermen van mensen als de bescherming van infrastructuur en voertuigen te waarborgen, terwijl de impact op het milieu en de duurzaamheid van de gebruikte materialen en processen worden geminimaliseerd.

Als kleine speler in de markt, zijn wij groot in duurzaamheid! We vinden het belangrijk om onze bedrijfsprocessen intern te verduurzamen en kijken daarvoor al ver in de toekomst!

Binnen Eurorail kijken we naar verschillende aspecten waarmee we rekening houden bij het implementeren van duurzame aanrijbeveiliging.

Materialen: Bij duurzame geleiderail wordt gezocht naar materialen met een lage milieubelasting en een lange levensduur. Dit kan onder meer het gebruik van gerecyclede materialen, duurzaam geproduceerde metalen of biobased materiaal.

Herbruikbaarheid: Het ontwerpen van geleiderail met demonteerbare en herbruikbare componenten kan de levensduur verlengen en afval verminderen. Dit kan bijdragen aan een circulaire economie en het minimaliseren van de milieueffecten van de productie en verwijdering van deze systemen.

Groene infrastructuur: Een andere benadering van duurzame aanrijbeveiliging is het integreren van groene infrastructuur, zoals bomen, struiken of groene muren, in de geluidsschermen. Deze groene elementen kunnen niet alleen bescherming bieden, maar ook bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van geluidsoverlast en het bevorderen van biodiversiteit.

Het streven naar duurzame geleiderail en geluidsschermen is een combinatie van het waarborgen van veiligheid en het verminderen van negatieve milieueffecten. Het vereist een holistische benadering waarbij ontwerp, materialen, energie-efficiëntie en levenscyclusanalyse worden geïntegreerd om een veilige en duurzame omgeving te creëren.

MKI

LCA/ MKI waarde
Om transparant te kunnen zijn over de impact van onze producten geleiderail, aanrijdbeveiliging en geluidschermen, hebben we de LCA/MKI waarden laten vaststellen. De MKI-waarde van onze producten geeft aan welke impact zij hebben op het milieu; van productie tot einde levensfase. Hierdoor kunt u een weloverwogen keuze uit ons assortiment maken, waarmee u ook uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen kunt realiseren.

LCA

Wat is een LCA-rapportage

Levenscyclusanalyse is een methode om de milieueffecten van een product gedurende zijn hele levenscyclus te beoordelen, van grondstoffenwinning tot productie, gebruik en uiteindelijke verwijdering. Het helpt bij het identificeren van de belangrijkste milieuaspecten en het evalueren van mogelijke verbeteringen op basis van een uitgebreide analyse. Binnen Europa is de verplichting om producten te certificeren onder de bepalingsmethode EN15804+A2 (2019)

(Bron: Nationaal milieudatabase 2023)

Waarom past Eurorail LCA’s toe binnen haar bedrijfsvoering

Eurorail gebruikt LCA (Life Cycle Assessment) om haar processen te verduurzamen in samenwerking met belanghebbenden, zoals leveranciers, producenten en opdrachtgevers. LCA is een methode om de milieueffecten van een product gedurende zijn hele levenscyclus te meten, van grondstoffenwinning tot afvalverwerking. Door LCA te gebruiken, kan Eurorail inzicht krijgen in de milieuimpact van haar activiteiten en identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn.

Samenwerking met leveranciers en producenten is essentieel, omdat zij een rol spelen bij het leveren van materialen en diensten aan Eurorail. Daarnaast is de opdrachtgever voor Eurorail belangrijk omdat hiermee specifieke wensen en maatwerk wordt besproken. Door gezamenlijk te werken aan het verminderen van de milieuimpact, kan Eurorail haar processen verduurzamen en bijdragen aan een groenere toekomst binnen de GWW en de markt van geleiderail en geluidsschermen

Het gebruik van een milieu kosten indicator (MKI)

MKI dat staat voor Milieu Kosten Indicator is een maatstaf, uitgedrukt in euro’s, die wordt gebruikt om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te meten en te kwantificeren. Deze komt voort uit een LCA-rapportage, die Eurorail van haar producten maakt.

Het omvat de kosten die voortvloeien uit de degradatie van natuurlijke hulpbronnen, de uitstoot van broeikasgassen, vervuiling en andere milieueffecten. Deze indicator biedt inzicht in de milieukosten die gepaard gaan met specifieke producten, processen of activiteiten, en helpt Eurorail bij het nemen van beslissingen die het milieu effectiever kunnen beschermen en duurzamere praktijken bevorderen. Hoe lager de kosten, hoe minder impact het product heeft op het milieu.

Nieuwe inzichten

Doordat Eurorail al sinds de jaren ’80 onderzoek heeft gedaan naar innovatieve ontwerpen is er veel kennis opgedaan over prestaties van producten en materiaalkennis. Dit heeft ertoe geleid dat we met het technisch ontwerpteam verschillende duurzame ontwerpen hebben gerealiseerd omtrent geleiderail en geluidsschermen. Nieuw is daarom in ons assortiment, een geleiderail van hernieuwbare biobased grondstof, namelijk van hout. Deze geleiderail heeft een zeer lage milieulast, doordat tijdens gebruik CO₂ opgeslagen blijft in het product. Tijdens gebruik van deze geleiderail worden weer nieuwe bomen aangeplant om een gesloten ketensysteem te maken. Hierbij voldoet het volledig aan de nieuwe circulaire economie. We zien dat ons product veel wordt geplaatst waar de vraag is naar vergroening.

De eerste in Nederland met een MKI-waarde

Het verkrijgen van een MKI is een zeer intensief proces. Samenwerking met een ingenieursbureau was nodig om tot een LCA-rapportage onder EN15804+A2 te komen. Deze wordt vervolgend door een onafhankelijke reviewer getoetst. Eurorail is erin geslaagd een MKI te verkrijgen voor onze houten geleiderails. Van het rooien van een boom, transport, het verzagen tot geleiderail, het gebruik waarin onderhoud ook meegenomen wordt, tot het weer terug in de keten brengen. We hebben alles doorgerekend. Doordat we voorgesorteerd hebben op wet- en regelgeving is de mogelijkheid ook ontstaan om ons product te plaatsen in de Nationale Milieudatabase (www.milieudatabase.nl).

Voordelen van een MKI

Eurorail gebruikt de LCA-rapportages om haar bedrijfsprocessen te verduurzamen. Zo blijven we continu scherp voor innovaties en verbeterde technieken.  Hierdoor wordt het mogelijk onze footprint te verlagen van ons bedrijfsproces. Bij een gevalideerde LCA-rapportage hoort een MKI. Deze communiceren we aan belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, architecten, aannemers en overheidsinstanties. De MKI wordt veelal gebruikt bij besluitvorming, ontwerpkeuzes en aanbestedingsprocessen om de milieuprestaties te beoordelen en duurzame keuzes te bevorderen. Doordat Eurorail een lage MKI-waarde heeft op haar producten, geeft dit een lagere milieuschade voor de uit te voeren werkzaamheden, wat uiteindelijk beter is voor klimaat en milieu.

Vergelijkingen

Om de vergelijking met verschillende leveranciers mogelijk te maken, zijn de MKI-waarden van houten geleiderail van Eurorail opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Daarvoor moeten wij als Eurorail onze berekende MKI-waarde laten verifiëren door een onafhankelijk erkende deskundige. De houten geleiderail laat een zeer voordelige MKI-waarde zien. Om een voorbeeld te geven: De MKI-waarde van reguliere stalen geleiderail bedraagt €11 tot €18/m. De MKI-waarde van de Eurorail houten geleiderail bedraagt maar €4,05 per meter.